Archive for september, 2013

Santiago

‘Niet de aankomst, maar de weg er naar toe’, verslag van een reis naar Santiago de Compostela. Onder dit motto brengen onze parochianen Frans van Vugt en Marc Vos een beeldverslag uit van hun fietstocht in april en mei jl. naar Santiago de Compostela. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de theaterzaal van het Brinkhuis op donderdag 26 september. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!

Advertenties

Read Full Post »

Zondag 15 september zal de RKK de eucharistieviering weer rechtstreeks uitzenden vanuit onze basiliek. Mgr. J.W.M. Hendriks hulpbisschop van ons bisdom zal voorgaan in de Eucharistie. Het zangkoor Sint Jan – Goede Herder o.l.v. dirigent Hans Rikkert de Koe zal de liturgie met zang ondersteunen.

Let op: aanvangstijd om 10.30 uur!

Read Full Post »

De basiliek is geopend vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur zal door pastoor J. Vriend een rondleiding worden gegeven in de basiliek aan de hand van de aanwezige kunstschatten. Ook de sacristie zal open zijn, waar bijzondere voorwerpen tentoongesteld zijn, die anders niet (goed) te zien zijn!  Bijvoorbeeld de kazuifel van Pinksteren, monstransen, kelken en het fraaie 17de eeuwse ringenschaaltje.

De brochure Open Monumentendag 2013 van de Historische Kring Laren vermeldt als antwoord op de vraag ‘Hoe is het mogelijk dat zo’n groot gebouw gerealiseerd kon worden in een relatief klein en arm dorp’:

Om deze vraag te beantwoorden duiken we in het grote Liber Memorialis, een boek dat door de pastoor werd bijgehouden. Het is handgeschreven en we lezen daarin dat in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw het kerkbestuur, bestaande uit de heren Th.W. Hendriks, pastoor en voorzitter, de heren A. van Kessel, P. van Dijk, Elbert Majoor en Lambert Smit, ‘overwogen om een nieuwe kerk te bouwen aangezien de oude St. Janskerk aan de Brink met daarnaast de oude pastorie veel te bouwvallig en te klein werd toen de parochie begon uit te breiden’. Pastoor Hendriks voorzag dat het dorp explosief zou groeien. Met vooruitziende blik bouwde hij behalve de nieuwe kerk, ook een ziekenhuis, bibliotheek, broederschool en broederhuis, plus nieuwbouw van de meisjesschool. De nieuwe kerk moest in verband met de pelgrimage – want hij voorzag dat mensen uit het hele land aan de Sint Janstraditie deel zouden gaan nemen – ruim zijn.

‘De parochianen brachten door hun milde giften ongeveer f. 50.000,– bijeen. De bouw der nieuwe pastorie werd in het jaar 1922 toevertrouwd aan den kunstzinnige architect H. Smit te Laren en in April 1923 werd de blijde intocht gehouden. De kerk zelf werd gebouwd onder leiding van architect W. ter Riele die op het gebied van kerkbouw zijn sporen heeft verdiend. De eerste steenlegging vond plaats 13 Mei 1924 door den Pastoor der parochie en op 28 October 1925 kwam Mgr. H. v.d. Wetering, Aartsbisschop v. Utrecht, deze monumentale kerk consacreren. (…) De parochianen zijn trotsch op hun kerk en hun milddadig hart bleef kloppen voor hun kerk.’

‘De nieuwe kerk werd aanbesteed in 1922 voor een bedrag van f. 225.000,–. Voor het financieren van den bouw werd er in 1923 door het kerkbestuur een 5 ½ % obligatieleening uitgegeven, tot een bedrag van f. 200.000,– bij F. van Kessel, Laren, Utrecht.’

‘De oude kerk (het zogenaamde Waterstaatskerkje, red.) die stond op de plaats waar nu het plein is, werd verkocht voor afbraak in 1925 en bracht op de som van f. 3.031,–.’

‘Ofschoon er geen persoonlijke ongelukken waren gebeurd bij den bouw, dreigden er nu (1925) ongelukken te gebeuren door de financieën’.

‘In 1928 werd er een leening opgenomen op schuldbekentenis bij de Boerenleenbank te Laren ten bedrage van f. 50.000,–. In datzelfde jaar werd een huis met schuur en erf aan den Brink verkocht. Het huis was afkomstig van Brom en op lijfrente aan de kerk gegeven.’

‘In 1931 kwam er een keerpunt in de financieën. De 5 ½ % obligatieleening werd geconverteerd in een 4 ½ % leening groot f. 260.000,–. ‘

‘Op den feestdag van St. Jan 1937, toen de processie reeds weer op het plein voor de kerk was teruggekomen, kwam er telegrafisch bericht uit Rome, dat de H. Vader Paus Pius XI in dienzelfden morgen de parochiekerk van Laren tot Basilica minor verheven had. (…) De vicaris zeide in zijn toespraak die middag:

“De H. Vader heeft dit voorrecht U willen verleenen voor uw trouw aan het geloof en om uw roemruchte processie, die sinds onheugelijke tijden getrokken heeft naar het St. Janskerkhof, ondanks vele moeilijkheden en vervolging”. ‘

….en in een kerk luiden klokken! In 1925 ook werd er door de parochie gelden bijeengebracht voor de nieuwe klokken. Het bedrag van f. 6.000,– werd de pastoor aangeboden op Sint Jan en in september werden de nieuwe klokken aangebracht.

Nu, anno 2013, is het uurwerk –één van de markantste uurwerken van het Gooi- gerestaureerd door de klokkenmaker Herman Miedema uit Hilversum. Het loodzware Larense uurwerk is gemaakt door Eijsbouts in Asten. Bijzonder aan dit uurwerk is de kwartierslag. Meestal is het slagwerk op het hele uur en één op het halve uur. ‘Ons’ uurwerk slaat elf keer op het hele uur en om half elf slaat-ie elf uur op de kleine bel. (overgenomen uit artikel Gooi&Eemlander, d.d. 12 juli 2013). Het is voor het eerst dat het uurwerk uit de toren is genomen en het karwei moet op 8 september klaar zijn… Op Open Monumentendag zal het uurwerk achter in de kerk staan. Een unieke kans om dit bijzondere uurwerk, na bijna honderd jaar, te kunnen bekijken. Ná Open Monumentendag volgt de zware verhuizing naar boven en zijn we weer bij de tijd! ‘

torenuurwerk

Foto: Frans Bierlaagh

Read Full Post »

Met de oplevering van het torenuurwerk zal de in de afgelopen twee jaar uitgevoerde restauratie van onze Sint Jansbasiliek worden afgerond.
Op zondag 8 september zullen wij dit heugelijke feit vieren met een feestelijke eucharistieviering. Het gerestaureerde uurwerk zal achter in de kerk worden opgesteld. Aan deze feestelijke viering zullen onze beide koren deelnemen. Graag nodigen wij u uit om deze eucharistieviering met ons mee te vieren.

Read Full Post »